Rendszerüzenet

1Korinthus 11,23-26

Időpont 2018.03.29 19:00
Lekció Újszövetség Pál első levele a korinthusiakhoz
Textus Újszövetség Pál első levele a korinthusiakhoz
Zsigmond Vad esperes-lelkipásztor

AZ IGEHIRDETÉS ALAPIGÉJE
 
Mert én az Úrtól vettem, a mit néktek előtökbe is adtam: hogy az Úr Jézus azon az éjszakán, melyen elárultaték, vette a kenyeret, 
És hálákat adván, megtörte és ezt mondotta: Vegyétek, egyétek! Ez az én testem, mely ti érettetek megtöretik; ezt cselekedjétek az én emlékezetemre.
Hasonlatosképen a pohárt is vette, minekutána vacsorált volna, ezt mondván: E pohár amaz új testamentom az én vérem által; ezt cselekedjétek, valamennyiszer isszátok az én emlékezetemre.
Mert valamennyiszer eszitek e kenyeret és isszátok e pohárt, az Úrnak halálát hirdessétek, a míg eljövend.
 1Korinthus 11, 23-26
 

AZ ISTENTISZTELET RENDJE

 1. Apostoli köszöntés                 Vad Zsigmond esperes-lelkipásztor
 2. Fennálló ének: 229,1
 3. Főének: 345,1-4
 4. Előfohász
 5. Imádság
 6. Igeolvasás: 1Korinthus 11,23-26
 7. Igehirdetés
 8. Igehirdetés utáni ének: 443,2
 9. Úrvacsorai közösség (457-460. énekek)
 10. Imádság
 11. Úri ima
 12. Áldás
 13. Hirdetések
 14. Záró ének: 338,1-4

Orgona: Csorba Gergő gyülekezeti kántor