Rendszerüzenet

Igehirdetések

1Kor 1,22-24

1Kor 1,22-24

2017.07.16 18:00
Molnár Szabolcs beosztott lelkipásztor
Lekció: Újszövetség Pál első levele a korinthusiakhoz
Textus: Újszövetség Pál első levele a korinthusiakhoz
„És miközben a zsidók jelt kívánnak, a görögök pedig bölcsességet keresnek, mi a megfeszített Krisztust hirdetjük, aki a zsidóknak ugyan megütközés, a pogányoknak pedig bolondság, de maguknak az elhívottaknak, zsidóknak és görögöknek egyaránt az Isten ere...
János 1,41-42

János 1,41-42

2017.07.16 10:00
Reid Alan Vendég
Lekció: Újszövetség János első levele
Textus: Újszövetség János első levele
AZ IGEHIRDETÉS ALAPIGÉJE „Ő, mihelyt találkozott testvérével, Simonnal, ezt mondta neki: Megtaláltuk a Messiást – ami azt jelenti: Felkent. Odavitte Jézushoz, aki rátekintve így szólt: Te Simon vagy, Jóna fia: téged Kéfásnak fognak hívni – ami azt jelent...
Lukács 12,13-15, 21

Lukács 12,13-15, 21

2017.07.09 18:00
Lucski Márta beosztott lelkipásztor
Lekció: Újszövetség Lukács evangéliuma
Textus: Ószövetség Jób könyve
„A sokaságból így szólt hozzá valaki: Mester, mondd meg a testvéremnek, hogy ossza meg velem az örökséget! De ő így válaszolt: Ember, ki tett engem bíróvá fölöttetek, hogy megosszam az örökséget? Azután ezt mondta nekik: Vigyázzatok, és őrizkedjetek minde...
Máté 28, 16-20

Máté 28, 16-20

2017.07.09 10:00
Pillay Dr. Jerry Vendég
Lekció: Újszövetség Máté evangéliuma
Textus: Ószövetség Jeremiás próféta könyve
AZ IGEHIRDETÉS ALAPIGÉJE „A tizenegy tanítvány pedig elment Galileába arra a hegyre, ahova Jézus rendelte őket. És amikor meglátták őt, leborultak előtte, némelyek azonban kételkedtek. Jézus pedig hozzájuk lépett, és így szólt: Nekem adatott minden hat...
ApCsel 24,15-16, 21b,  Jn 11,25

ApCsel 24,15-16, 21b, Jn 11,25

2017.07.02 10:00
Vad Zsigmond esperes-lelkipásztor
Lekció: Újszövetség János evangéliuma
Textus: Újszövetség Az apostolok cselekedetei
AZ IGEHIRDETÉS ALAPIGÉJE „Azt remélem Istentől, hogy lesz feltámadásuk mind az igazaknak, mind a gonoszoknak. Ezért magam is arra törekszem, hogy lelkiismeretem mindenkor tiszta legyen Isten és emberek előtt.” „A halottak feltámadása miatt vádolnak engem ...
Zsolt 90,1-12

Zsolt 90,1-12

2017.06.25 10:00
József Csomós Vendég
Lekció: Ószövetség A Zsoltárok könyve
Textus: Ószövetség A Zsoltárok könyve
AZ IGEHIRDETÉS ALAPIGÉJE „Mózesnek, Isten emberének imádsága. Uram, te voltál hajlékunk nemzedékről nemzedékre. Mielőtt hegyek születtek, mielőtt a föld és a világ létrejött, öröktől fogva mindörökké vagy te, ó, Isten! A halandót visszatéríted a porba, é...
Jak 2,17

Jak 2,17

2017.06.18 18:00
Molnár Szabolcs beosztott lelkipásztor
Lekció: Újszövetség Jakab levele
Textus: Újszövetség Máté evangéliuma
„Ugyanígy a hit is, ha cselekedetei nincsenek, halott önmagában.” (Jak 2,17)...
ApCsel 20,7-12

ApCsel 20,7-12

2017.06.18 10:00
Oláh István lelkipásztor
Lekció: Újszövetség Az apostolok cselekedetei
Textus: Újszövetség Az apostolok cselekedetei
AZ IGEHIRDETÉS ALAPIGÉJE „A hét első napján pedig, amikor összegyűltünk, hogy megtörjük a kenyeret, Pál tanította őket, és mivel másnap már el akart utazni, a tanítást egészen éjfélig meghosszabbította. Sok lámpás volt abban a felső szobában, ahol együtt...
Zsolt 150,6

Zsolt 150,6

2017.06.11 18:00
Tóth Dorottya Tünde beosztott intézményi lelkipásztor
Lekció: Ószövetség A Zsoltárok könyve
Textus: Ószövetség A Zsoltárok könyve
„Minden lélek dicsérje az Urat! Dicsérjétek az Urat!” (Zsolt 150,6)...
Jn 2,4-6

Jn 2,4-6

2017.06.11 10:00
Norbert Fehér Vendég
Lekció: Ószövetség Mózes második könyve
Textus: Újszövetség János evangéliuma
AZ IGEHIRDETÉS ALAPIGÉJE „Mire Jézus azt mondta: Vajon énrám tartozik ez, vagy terád, asszony? Nem jött még el az én órám. Anyja így szólt a szolgákhoz: Bármit mond nektek, tegyétek meg! Volt ott hat kőveder a zsidók tisztálkodási rendje szerint, amelyek...
János 3,7-8

János 3,7-8

2017.06.05 10:00
Oláh István lelkipásztor
Lekció: Újszövetség János harmadik levele
Textus: Újszövetség János harmadik levele
AZ IGEHIRDETÉS ALAPIGÉJE „Ne csodálkozz, hogy ezt mondtam neked: Újonnan kell születnetek. A szél fúj, amerre akar; hallod a zúgását, de nem tudod, honnan jön és hová megy: így van mindenki, aki a Lélektől született.” (János 3,7-8)...
ApCsel 1,8

ApCsel 1,8

2017.06.04 10:00
Vad Zsigmond esperes-lelkipásztor
Lekció: Újszövetség Az apostolok cselekedetei
Textus: Újszövetség Az apostolok cselekedetei
AZ IGEHIRDETÉS ALAPIGÉJE „Ellenben erőt kaptok, amikor eljön hozzátok a Szentlélek, és tanúim lesztek Jeruzsálemben, egész Júdeában és Samáriában, sőt a föld végső határáig.” (ApCsel 1,8)...