Rendszerüzenet

Igehirdetések

1Kor 12,4, 7, 11

1Kor 12,4, 7, 11

AZ IGEHIRDETÉS ALAPIGÉJE „A kegyelmi ajándékok között ugyan különbségek vannak, de a Lélek ugyanaz. A Lélek megnyilvánulása pedig mindenkinek azért adatik, hogy használjon vele. De mindezt egy és ugyanaz a Lélek munkálja, aki úgy osztja szét kinek-kinek ...
Jób 42, 1, 4, 6, 10, 12, 17

Jób 42, 1, 4, 6, 10, 12, 17

AZ IGEHIRDETÉS ALAPIGÉJE „Jób ekkor megszólalt, és így felelt az Úrnak: Hallgass meg, hadd beszéljek! – kértem. Én kérdezlek, te meg oktass engem! – felelted erre. Ezért visszavonok mindent, bűnbánatot tartok porban és hamuban. Az Úr pedig jóra fordított...
Máté 6,33

Máté 6,33

„Keressétek először Isten országát és az ő igazságát, és mindezek ráadásként megadatnak majd nektek.” (Máté 6,33)...
Zsolt 139,1-12

Zsolt 139,1-12

AZ IGEHIRDETÉS ALAPIGÉJE „A karmesternek: Dávid zsoltára. Uram, te megvizsgálsz és ismersz engem. Tudod, ha leülök vagy ha felállok, messziről is észreveszed szándékomat. Szemmel tartod járásomat és pihenésemet, gondod van minden utamra. Még nyelvemen sin...
1Kor 1,22-24

1Kor 1,22-24

„És miközben a zsidók jelt kívánnak, a görögök pedig bölcsességet keresnek, mi a megfeszített Krisztust hirdetjük, aki a zsidóknak ugyan megütközés, a pogányoknak pedig bolondság, de maguknak az elhívottaknak, zsidóknak és görögöknek egyaránt az Isten ere...
János 1,41-42

János 1,41-42

AZ IGEHIRDETÉS ALAPIGÉJE „Ő, mihelyt találkozott testvérével, Simonnal, ezt mondta neki: Megtaláltuk a Messiást – ami azt jelenti: Felkent. Odavitte Jézushoz, aki rátekintve így szólt: Te Simon vagy, Jóna fia: téged Kéfásnak fognak hívni – ami azt jelent...
Lukács 12,13-15, 21

Lukács 12,13-15, 21

„A sokaságból így szólt hozzá valaki: Mester, mondd meg a testvéremnek, hogy ossza meg velem az örökséget! De ő így válaszolt: Ember, ki tett engem bíróvá fölöttetek, hogy megosszam az örökséget? Azután ezt mondta nekik: Vigyázzatok, és őrizkedjetek minde...
Máté 28, 16-20

Máté 28, 16-20

AZ IGEHIRDETÉS ALAPIGÉJE „A tizenegy tanítvány pedig elment Galileába arra a hegyre, ahova Jézus rendelte őket. És amikor meglátták őt, leborultak előtte, némelyek azonban kételkedtek. Jézus pedig hozzájuk lépett, és így szólt: Nekem adatott minden hat...
ApCsel 24,15-16, 21b,  Jn 11,25

ApCsel 24,15-16, 21b, Jn 11,25

AZ IGEHIRDETÉS ALAPIGÉJE „Azt remélem Istentől, hogy lesz feltámadásuk mind az igazaknak, mind a gonoszoknak. Ezért magam is arra törekszem, hogy lelkiismeretem mindenkor tiszta legyen Isten és emberek előtt.” „A halottak feltámadása miatt vádolnak engem ...
Zsolt 90,1-12

Zsolt 90,1-12

AZ IGEHIRDETÉS ALAPIGÉJE „Mózesnek, Isten emberének imádsága. Uram, te voltál hajlékunk nemzedékről nemzedékre. Mielőtt hegyek születtek, mielőtt a föld és a világ létrejött, öröktől fogva mindörökké vagy te, ó, Isten! A halandót visszatéríted a porba, é...