Rendszerüzenet

Bibliaköri vázlat - 2017. április 23.

„Új ég és új föld” – teljes megújulás

Vasárnap Esti Istentisztelet

  1. április 23.

 

  1. igeszakasz: Ézs 65,17-25

 

„Mert én új eget és új földet teremtek, a régire nem is emlékeznek, senkinek sem jut eszébe. Ezért örvendjetek és vigadjatok mindörökké annak, amit majd teremtek! Mert Jeruzsálemet vigasságra teremtem, népét pedig örömre. Vigadozni fogok Jeruzsálemmel, és örvendezni népemmel. Nem hallatszik ott többé sírás és jajkiáltás hangja. Nem lesz ott olyan csecsemő, aki csak néhány napig él, sem öregember, aki magas kort ne érne. Mert a legfiatalabb is százévesen hal meg, és aki nem ér meg száz évet, átkozottnak számít. Házakat építenek, és ők laknak majd bennük, szőlőket ültetnek, és ők élvezik majd azoknak gyümölcsét. Nem úgy építenek, hogy más lakjék benne, nem úgy ültetnek, hogy majd más élvezze. Mert népem élete oly hosszú lesz, mint a fáké, és amiért megdolgoztak, választottaim maguk élvezhetik. Nem hiába fáradoznak, nem veszedelemre szülnek, mert az Úr áldott népe ez, ők és leszármazottaik. Mielőtt kiáltanak, én már válaszolok, még beszélnek, én már meghallgatom. A farkas a báránnyal együtt legel, az oroszlán szalmát eszik, mint a marha, és a kígyónak por lesz a kenyere. Nem árt és nem pusztít szent hegyemen senki – mondja az Úr.”

 

  1. igeszakasz: Jel 21,1-8

 

És láttam új eget és új földet, mert az első ég és az első föld elmúlt, és a tenger sincs többé. És a szent várost, az új Jeruzsálemet is láttam, amint alászáll a mennyből az Istentől, felkészítve, mint egy menyasszony, aki férje számára van felékesítve. Hallottam, hogy egy hatalmas hang szól a trón felől: Íme, Isten sátora az emberekkel van, és ő velük fog lakni, ők pedig népei lesznek, és maga Isten lesz velük, és letöröl minden könnyet a szemükről, és halál sem lesz többé, sem gyász, sem jajkiáltás, sem fájdalom nem lesz többé, mert az elsők elmúltak. A trónon ülő ezt mondta: Íme, újjáteremtek mindent. És így szólt: Írd meg, mert ezek az igék megbízhatók és igazak! És ezt mondta nekem: Megtörtént! Én vagyok az Alfa és az Ómega, a kezdet és a vég. Én adok majd a szomjazónak az élet vizének forrásából ingyen. Aki győz, örökölni fogja mindezt, és Istene leszek annak, az pedig fiam lesz. De a gyáváknak és hitetleneknek, az utálatosaknak, gyilkosoknak és paráznáknak, a varázslóknak és bálványimádóknak, és minden hazugnak a tűzzel és kénnel égő tóban lesz a helye: ez a második halál.

 

Gondolatok az igéhez:

 

Ézsaiás próféta új égről és földről beszél. A keresztyén ember számára ez a jelenvaló világ utáni eljövendő világ képét hozza elő. Mi tanít a Szentírás az eljövendő világról, a teljes megújulásról?

 

A Jelenések könyve és a prófétai iratok sokféleképpen utalnak a végidőkre, de közös bennük a teljes megújulás megfestése, és az, hogy Isten végleg elválasztja a gonoszokat az igazaktól. Ennek a világnak a végét Krisztus jövetele hozza el. A Biblia ír egy ezeréves királyságról, amelyben Krisztus fog uralkodni. Az ezeréves királyságot a békesség, a béke fogja jellemezni (Ézs 2,4), s ez úgy lesz lehetséges, hogy a Sátánt megkötözik 1000 esztendőre (Jel 20,1-2). Ezer esztendő után azonban a Sátánt eloldják (7. vers), aki összegyűjti Gógot és a Mágógot, hogy a szentek táborát körülvegyék és legyőzzék őket (8-9. vers), de Istentől a mennyből tűz száll alá és megemészti azokat (9. vers), az ördög (Sátán) pedig, akárcsak a fenevad és a hamis próféta a kénkővel tüzes tóba vettetik.

 

Majd a Jelenések könyve 21. részében János meglátja az új eget és új földet, amelyet Isten újonnan fog megteremteni miután ezt a földet eltörli, valamint János megláthatja a mennyei Jeruzsálem alászállását – mely az Istentől száll alá - az új földre s megláthatja Jeruzsálem szépségét.

 

Sok kérdést vetnek fel ezek az igeszakaszok:

  • Mi lesz a célja az ezeréves királyságnak?
  • Mi lesz azokkal, akik Krisztusban vannak, de addig meghalnak?
  • Mi élni fogunk az ezeréves királyságban?
  • Messze vannak még a végidők, vagy a jelek Krisztus közeli visszatérését hirdetik?

 

A bibliakörökben számos további kérdés merülhet fel. Az istentiszteleten és az azt követő teaházban, beszélgetések során minél kerekebb választ szeretnénk találni Isten Szentlelke által ezekre a kérdésekre.

 

(MSZ)

Nincsenek megjeleníthető események.