Rendszerüzenet

BIBLIAKÖRI VÁZLAT - 2017. SZEPTEMBER 17.

Lekció: Jn 17, 11-19

A  lekció kontextusa: Jn 17: Jézus főpapi ( közbenjáró) imádsága

Ahogyan Isten Jézust a világba küldte, úgy küldte Jézus tanítványait, a tanítványok számára oltalmat kér az Úr. A Fiú és Atya közti egységet a tanítványok meghatározásával is érzékelteti. Mindaz, ami az Atyáé az a Fiúnak is tulajdona és fordítva. Jézus a tanítványai által és a tanítványaiban fog dicsőíttetni vagyis hatalmassá lenni. A tanítványok hűséges bizonyságtétele, küldetése, a mennyei erő kiáradása általuk emberek javára, gyógyításra a Mestert dicsőíti. ( Apcsel3)

Jézus kérése: a tanítványok legyenek eggyé, vagyis az összhang legyen meg köztük, a bensőséges közösség jellemezze őket. Jézus azt kéri, hogy ne különüljenek el, ne szakadjanak egyénekre akik közül ki-ki magának él. „ A gyülekezet egzisztenciája függ attól, hogy az Atya tisztaságát testesíti-e meg vagyis nem a világ lényege határozza meg”

  • Mi a személyes tapasztalatunk, Isten elé visszük a jó/rossz közösségi élményeket vagy magunkban háborgunk?

Jn 17, 11: A tanítványok Jézus által új életet kapnak. Jézus megerősíti bennük, hogy Isten oltalmazó kegyelmének pozitív tartalma van. Jézus nemcsak azt kéri, hogy a tanítványok ne kerüljenek a gonosz hatása alá, hanem azt, hogy Isten hatása alatt legyenek, hozzá tartozzanak. Ez azt jelenti, hogy el vannak különítve Isten számára az Ő szolgálatára( Jer 1,5. 2 Móz 28, 41) Az ő megszentelődésük nem azt jelenti, hogy elkülönülnek a világtól, nem valami öncélú rítus érvényesítése. Krisztus küldetése a modellje és alapja a tanítványi küldetésnek.

  • Mennyire érthető a LÉNYEG a keresztyén közösségi szokások által?

Textus: Jn 17, 20-23- Jézus könyörgése az egyház egységéért

Jézus közbenjáró imádsága először önmagáért, utána a tanítványaiért ez után pedig minden kor az egész világ hívő népéért szólal meg. A jövő valamennyi Krisztust követő emberéért közbenjár a halála közelében lévő Úr. Az egység a hívők között nem úgy jön létre, hogy emberek megszervezik, hanem úgy, hogy az Atyának a Fiúhoz való viszonyát mintának tekintve, abban gyökerezik, abból a közösségből ered. Az egység titka: „ hogy ők is bennünk legyenek” Ahogyan az élő Istentől való elszakadás következménye lett az emberek megosztottsága, atomizálódása úgy az élő Istennel való közösség Krisztus által létrehozza az egységet, Lélek által a szeretet kötelékét. Ez az igazi közösség élménye, ehhez lehet csatlakozni.

  • A tanítványok útja a Krisztus útja, a küldetését teljesítő egyház részese a Krisztus Atyától való dicsőségének. A ker. közösségnek Krisztus az alapja és működtetője és általa lehet valódi közösséget megélni emberekkel is. Érezzük ennek a jelentőségét? Hogyan teljesítjük a küldetést?

 

Ajánlott irodalom:

Kálvin János. János ev. kommentár

Dr. Lenkeyné dr. Semsey Klára: János ev. magyarázata

Gyökössy Endre: János ev. magyarázata

Nincsenek megjeleníthető események.